de Telegraaf
PAUL BRILL

Leiders willen in jaren negentig honderd miljoen kinderlevens redden

Plechtige belofte op kindertop VN

?? 1990

NEW YORK - Zeventig regeringsleiders uit alle delen van de wereld hebben afgelopen weekeinde de plechtige belofte gedaan om in de jaren negentig het lot van de kinderen, de meest kwetsbare wereldbewoners, te verbeteren. Dat gebeurde op de Wereldtop voor Kinderen, die werd gehouden in de algemene vergaderzaal van de Verenigde Naties in New York.


Nog nooit zijn zo veel regeringslei-ders bijeen geweest voor een topconferentie. Het evenement zorgde voor chaotische verkeerstaferelen in de wijde omgeving van het VN-hoofdkwartier en dreef de VN-diplomaten die belast waren met de protocollaire begeleiding van de hoge gasten soms tot wanhoop., hetgeen het werk van de bijna zondag naar hun plaats in de vergaderzaal geleid door kinderen uit hun land gestoken in nationaal kostuum. De wanden waren versierd met grote portretten van kinderen uit alle continenten en een kinderkoor zong een vredeslied.

Tot de regeringsleiders die acte de présence gaven, behoorden president Bush (VS), president Collor van Brazi-lië, de Britse premier Thatcher, presi-dent Havel van Tsjechoslowakije, de Spaanse premier Gonzalez, de Westduit- se president Von Weizsacker, premier Mugabe van Zimbabwe, de Japanse premier Kaifu en president De Chamorro van Nicaragua. De Nederlandse delegatie stond onder leiding stond van minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking). Hij mocht niet bij de slotvergadering aanwezig zijn, omdat - mede op Nederlands aandringen - was besloten dat daartoe alleen regeringsleiders mochten meedoen.

De top eindigde met de aanvaarding van een lange verklaring, waarin de betrokken landen zich ten doel stellen in de jaren negentig het leven van honderd miljoen kinderen te redden die anders zouden omkomen door ziekte of ondervoeding. Meer in het bijzonder wordt gemikt op een vermindering van de kindersterfte met minstens eenderde en een halvering van het aantal moe-ders dat bij de bevalling om het leven komt.

Daarnaast wordt opgeroepen tot een zodanige verbetering van het basisonderwijs, dat tenminste 80 procent van alle kinderen een lagere schoolopleiding voltooit.
Op verzoek van Koeweit was op het laatste moment aan de verklaring een passage toegevoegd waarin de ontberingen worden vermeld die het gevolg zijn van "agressie, buitenlandse overheersing en annexatie". De naam van Irak valt echter niet zoals nergens in de verklaring specifieke gevallen worden genoemd. De emir van Koeweit woonde de top bij. Irak was op het allerlaagste niveau vertegenwoordigd.

In de slotverklaring wordt niets ge-zegd over financiering van de verschil-lende maatregelen. Unicef, het Kinder-fonds van de VN dat het initiatief heeft genomen tot de Newyorkse top, heeft berekend dat de gestelde doelen alleen kunnen worden bereikt als de rijke landen een extra bedrag van vier a zes miljard dollar overhevelen naar de ontikkelingslanden. Daarnaast moeten de uitgaven in de geindustrialiseerde wereld omhoog om het onderwijs te verbeteren en problemen als het drugs-gebruik en de Aids-ziekte te bestrijden.

Zaterdag werd bekend dat de Wereldbank een extra bedrag van 500 miljoen dollar zal uittrekken voor verbetering van het onderwijs en de gezondheidszorg voor kinderen in de Derde Wereld. Volgens Unicef kunnen hiermee al een miljoen kinderen per jaar worden gered.

De slotverklaring roept alle landen ook op om de "Conventie inzake de rechten van het kind" te ondertekenen. Een meerderheid van de VN-lidstaten heeft dit al gedaan, terwijl het document inmiddels door veertig landen is geratificeerd. Een opvallende uitzondering is Amerika. Gisteravond werd zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat de VS de slotverklaring niet zouden onderschrijven vanwege de verwijzing naar de VN-conventie. Tegen dit stuk is van conservatieve zijde bezwaar gerezen omdat het geen veroordeling van aabotus bevat en bepaalt dat personen beneden de achttien jaar niet in aanmerking komen voor de doodstraf.

In een persgesprek aan de vooravond van de top zei minister Pronk ingenomen te zijn met de niet-gepolitiseerde inslag van de (toen nog ontwerp-)slot verklaring. Hij wees erop dat de problemen van kinderen niet uitsluitend door (meer) ontwikkelingshulp kunnen worden opgelost, maar dat kinderen een hogere nationale prioriteit moeten worden, ook in de rijkere landen. Overigens zal Nederland zijn bijdrage aan Unicef verhogen." -PAUL BRILL